Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 19. november 2017

Togfonden og den kollektive trafik

SF i Hedensted kommune mener, at vi skal bruge togfonden til at modernisere togdriften i Danmark.
Alle strækninger skal omlægges til elektrisk drift. Der skal investeres i moderne, elektriske tog,
skinnerne skal opgraderes, og signalerne fornyes.
Alt dette sikrer effektiv, miljørigtig kollektiv trafik.
Desuden skal billetpriserne sænkes, så vi får flere over i den kollektive trafik.
Det er godt for miljø og økonomi, og samtidig mindsker vi trængslen på vejene.
Til gengæld bakker vi ikke op om en togforbindelse over Vejle Fjord, hverken bro eller tunnel.
Det er der ikke penge til i togfonden, det belaster miljø i Daugård og det er ikke på nogen måde en gevinst for Hedensted kommune.
I stedet peger vi på en løsning med et ekstra spor gennem Vejle.


torsdag den 16. november 2017

Stem SF til byrådsvalget

En stemme på SF er en stemme for
1. Bedre miljø og mere vild natur. 
Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur
2. Mere kildesortering af husholdningsaffald med afhentning af flere fraktionen. 
Det skal ikke være en forudsætning for bæredygtig håndtering af affald, at man har både bil og trailer, så man kan komme på genbrugspladsen
3. Udvikling af det lokale demokrati. 
Vi vil styrke lokalrådene, og mulighed for borgerdrevne forslag i byrådet
4. At bevare og styrke de lokale fællesskaber: 
Folkeskolen, dagpasningen, plejehjemmet, idrætsforeningen osv
5. Fleksibel arbejdstid: Medarbejderne skal have mulighed for at gå op  eller ned i tid afhængig af deres livssituation.
6. Mere tillid og mindre kontrol

En stemme på SF er en stemme imod
1. Tårnhøje direktørlønninger. 
Det skal være slut med åremålsansættelser og store fratrædelsesgodtgørelser
2. Lønstigninger til byrådet. 
Vi synes at især udvalgsformændene fik en alt for stor stigning i vederlaget 1. januar 2017
3. Dobbeltmandater i byrådet
Det skal ikke være muligt at sidde i byrådet og folketinget eller regionen på én gang. Det stiller SF forslag om i folketinget
4. Skattely og skatteunddragelse: Hedensted kommune skal ikke samarbejde med firmaer der udnytter skattely


mandag den 13. november 2017

Små skoler skaber tryghed! Både for børn og lokalsamfund.


Den decentrale struktur er en vigtig del af kommunens DNA, og vi vil bevare den decentrale folkeskole, som lokalområdets kulturcenter og omdrejningspunkt.
Hedensted kommune har valgt sin helt egen løsning for folkeskolen, og har ikke lukket skoler siden kommunalreformen. Og det er en succes!
Små skoler skaber tryghed!!
Det faglige niveau bliver, stik imod hvad eksperterne siger, bedre og bedre.

Alle børn skal, uafhængigt af deres baggrund, komme godt fra start, og Folkeskolen skal være et sted, hvor ulighed mindskes.
Folkeskolereformen fejlede på flere områder. Det skal vi have rettet op på for at skabe en folkeskole med de rette rammer og en kvalitet, der skal sikre, at vores børn kommer sikkert videre i deres ungdomsliv.
SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer. Skolerne skal selv have mulighed for at tilrettelægge skoledagens længde.
Der er ikke belæg for at lange skoledage giver bedre læring. Det gør derimod veltilrettelagt, varieret undervisning med forskellige aktiviteter i løbet af skoledagen.
Børnene skal have ro på i hverdagen, og tid til fritidsaktiviteter og sport.

 

lørdag den 11. november 2017

SF'S MILJØDOGMER

Der er slet ikke nok fokus på miljø og bæredygtighed i Hedensted kommune. Kommunen skal tage det grønne ansvar på sig, det vil sige forstå, at natur er lige så vigtigt som kultur. Naturhensyn skal afspejles i alle kommunale politikker.
Derfor har jeg sammen med Jan Tidemand udarbejdet et sæt dogmeregler der kan være med til at sætte udviklingen på sporet:


SF's 10 dogmeregler for beskyttelsen af naturværdierne i Hedensted kommune.
Formålet er at få natur og miljø tilbage på dagsordenen igen.
1: Fremover skal der ved alle nye lokalplaner indbygges miljøhensyn, f.eks. med krav om 0-energi løsninger i nye parcelhusområder. Samtidig skal der laves nye udstykninger med mulighed for dyrehold og haver.
2: Ved større udstykninger skal der, allerede inden den første streg er tegnet, laves principper for nedsivning af regnvand, grønne kiler og områder med varieret natur (ikke bare græs), samt krav om, at der ikke må bruges sprøjtegifte i haverne m.m.
3: Der skal stilles større krav til beskyttelse af vore drikkevandsområder; herunder opkøb af arealer, der udlægges til natur eller økologisk drift samt skovplantning.
4: Økologi og bæredygtighed bør indtænkes i alle kommunale indkøb herunder ikke mindst i kantiner, samt i vuggestuer og børnehaver er det væsentligt.
5: Hedensted Kommune har vendt ryggen til vedvarende energi. Kommunen skal planlægge, hvordan vi erstatter fossilt brændsel med sol, vind, biomasse m.m.
6: Der skal etableres en Naturfond Hedensted med en kommunal startkapital på 10 millioner kroner. Fonden kan suppleres med fondsbeviser som borgere, organisationer og virksomheder kan købe. Fonden kan finansiere projekter, der beskytter naturværdierne, samt opkøbe relevante arealer.
7: Udfasning af havbrug: Landbaserede laksebrug med recirkulering af vandet er det bæredygtige alternativ til havbrug. De eksisterende havbrug udfases over en 10-årig periode
8: CO2 neutral transport er en stor udfordring i en geografisk stor landkommune. For at nedbringe CO2 udledning og fremme overgangen til VE er alle kommunale biler eldrevne inden 2030
9: Grøn og velfungerende offentlig transport: Offentlig transport er grøn transport. Hvis vi skal sikre, at vores borgere har adgang til job og uddannelse, er det vigtigt, vi har en veludbygget offentlig transport. Vi skal som minimum bevare de busruter vi har i dag, og tilbyde velfungerende flextrafik hvor der ikke er busser.
10: Kildesortering af husholdningsaffald: Husholdningsaffald afhentes i flere fraktioner, herunder ”det grønne affald”, der kan anvendes til bioforgasning.

fredag den 29. september 2017

Cykelstipulje

SF har i årevis kæmpet for flere cykelstier. Vi jubler derfor over at det endelig er lykkedes at få hele byrådet med på ideen. I forbindelse med budgetforliget bliver der etableret en cykelstipulje med 5 mill kr årligt 2018-21. Læg dertil midler fra folketingets cykelstipulje, så det muligt at lave en langsigtet planlægning.
Der skal laves en langsigtet strategi for cykelstier, så der med afsæt i bedst mulig udnyttelse af midlerne skabes gode, sammenhængende og attraktive muligheder for borgerne. I arbejdet indgår også om man kan etablere stimuligheder på andre måder end de traditionelle.
I 2018 bliver en sti mellem Bjerre og Stenderup det første projekt.

torsdag den 21. september 2017

Budget 2018

I aftes blev der lavet forlig om kommunens budget for 2018. SF er med i forliget.
Vi går hvis det kan være med til at gavne hverdagen for den almindelige borger.
Budget 2018 er et budget, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter. Vi skal med andre ord ikke kigge efter besparelser, tværtimod er blevet plads til nye aktiviteter og forbedringer.
Jeg skal her kort nævne nogle af de ting, der gør det til et godt budget set med SF briller.

 • Der er afsat 5 mill kr til en cykelstipulje, ikke kun 2018, men også 19, 20 og 21
 • I 2018 og 2019 er der midler til en naturpulje, der kan være med til at gøre kommunens "hemmelige naturperler" tilgængelige for borgerne vha af bedre skiltning og publikumsfaciliteter
 • Der skal etableres en Social investeringsfond i 2018, der forebygger sociale udfordringer.
  For kommunen er gevinsten mindre behov for ressourcer, færre anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet og færre sociale indsatser.
  For den enklete borger er gevinsten en fremtid med uddannelse, job og selvforsørgelse. Et bedre liv, helt enkelt.
  Fremtidens sociale problemer startes i dag. Derfor skal de også løses i dag
 • Tillidsreform 2.0.
  Vi skal have en dybere drøftelse af, hvordan vi omsætter bureaukrati og dokumentation til kernevelfærd i Hedensted kommune. hele organisationen skal inddrages i arbejdet. Vi kan opnå stigende kvalitet uden at bruge flere penge. Vi skal ikke køre længere på literen - men simpelthen have mere for pengene.
  Samtidig øges personalets trivsel: Man går glad hjem fra et arbejde, man er lykkedes med, og man kan være stolt af sin indsats og sin kommune
 • 11,4 mill kr ekstra til udsatte børn og unge, og deres familier
 • klippekortsordning for ældre i eget hjem genindføres
 • der er sikret fortsat drift af brandstationen i Hornsyld 


                                 
                                               Billedresultat for tillidsreform

søndag den 25. juni 2017

Havbrug er en ulmende katastrofe for lokalt hav- og kystmiljø

Fælles læserbrev Paw Amdisen, Horsens kommune, Torsten Sonne Petersen,Hedensted kommune og Marianne Hundebøll, Odder kommune.

Et flertal i Folketinget åbnede i maj mulighed for at etablere nye havbrug og udvide eksisterende havbrug i danske farvande. Det får konsekvenser i hele Kattegat, og problemerne kommer også til at påvirke hav- og kystmiljøet ved Horsens og Vejle Fjord.
I kommunerne omkring Horsens Fjord kender vi allerede til konsekvenserne ved havbrug. I Hedensted Kommune kører de lokale havbrug på en miljøgodkendelse fra Vejle Amts tid, som ikke er blevet fornyet siden af Hedensted Kommune, som er den ansvarlige myndighed.
Og i vinteren 2014 var det med nød og næppe, at etableringen af et større havbrug ved Endelave blev standset af Natur- og miljøklagenævnet. Netop med henvisning til, at effekten af de "kompenserende" tiltag, som regeringen nu bruger som løftestang for nye kæmpeanlæg til søs, var yderst tvivlsom.
For SF står det klart, at havbrug til havs ikke er fremtiden. Fiskeopdræt skal foregå på land, hvor vandet kan behandles eller recirkuleres, så det ikke belaster havmiljøet. Derfor er vi gået til Europa Parlamentets borgerklageudvalg for i sidste ende at få stoppet udvidelserne af havbrug og byggerierne af nye.
Vi kan ikke løse problemerne med fiskeopdræt i havbrug. Tungmetaller, afføring, fosfor, kvælstof, medicinrester kan ikke kontrolleres i åbne bure, hvor havvandet flyder igennem.
Det rokker de såkaldte "kompenserende" marine virkemidler - muslingefarmene, som regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokraterne satser på - ikke ved. Til gengæld indebærer de en række forringelser: Beslaglæggelse af havområder, øget udledning, bundfældning af organisk stof og lokal påvirkning af bunddyrssamfund.
Havbrug er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og vores kystmiljø, og det får langsigtede konsekvenser for vores badevand, vores turismeerhverv, vores fiskebestande og vores fugleliv.
Derfor siger SF nej til havbrug. Løsningen for fremtidens fiskeopdræt ligger i at hive produktionen på land, satse på bæredygtighed og genanvendelse og en produktionsform, der belaster miljøet mindst muligt.

onsdag den 29. marts 2017

BORGERNES KOMMUNE?

Borgerinddragelse, samskabelse, åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt for mig, og jeg forsøger at gøre det til en rød tråd i mit politiske arbejde.Derfor er jeg meget glad for udtalelsen fra SFs generalforsamling:

BORGERNES KOMMUNE?
Byrådet italesætter samskabelse og borgerinddragelse.
Samtidig leves en stor del af det politiske liv bag lukkede døre på rådhuset uden kontakt med borgerne.
Vi oplever dagsordener, der mangler politisk indhold, og er der endelig en potentiel ”farlig” sag på dagsordenen, er der i reglen lavet en aftale herom mellem ”regeringspartierne” Venstre og Socialdemokraterne.
Byrådets dagsorden er ofte så tynd og intetsigende, at selv pressen vælger at blive væk.
Vi mener det kan gøres bedre, og derfor ønsker SF at sætte fokus på demokrati, åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse.
Vi har en række forslag, der understøtter dette fokus. Og vi starter hos os selv (pkt 1-3)

(1) Åbne gruppemøder
Alle der sympatiserer med SF´s lokale arbejde kan deltage og være med til at kvalificere SF´s arbejde i byrådet, og skabe et nyt lokalt netværk
Vi mødes en gang om måneden, som udgangspunkt mandag aften før byrådsmøderne kl 18.00 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted. Se mødeplan på http://sf-hedensted.dk
Kontakt Torsten Petersen: torsonne@gmail.com eller mobil 24961370
(2) Vi sætter sager på dagsordenen, der stimulerer den politiske debat.
SF har løbende sat sager på dagsordenen i byrådssalen, selvfølgelig primært fordi vi synes det er en god og vigtig sag; men også fordi vi mener politikerne skal tage ansvar og politikudvikle og endelig fordi vi mener en god, åben politisk debat fremmer demokratiet
(3) Borgernes Forsamlingshus
Sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har vi skabt et forum for åben politisk diskussion. Her efterlader man partibog, fordomme, brok og gammelt nid i “våbenhuset” og diskuterer åbent og konstruktivt.
(4) Borgerudvalg
Borgere og politikere arbejder sammen om en afgrænset opgave (§ 17 stk 4 udvalg)
Det giver bedre løsninger, medejerskab, det styrker demokratiet, og borgere og politikere oplever hinanden som medspillere.
(5) Byrådsmøderne ud i lokalsamfundene
Byrådsmøderne afholdes på skift i egnede lokaler på skoler, i forsamlingshuse eller lignende
Borgerne inviteres til temamøde med byrådet med tema af lokal interesse planlagt i samarbejde med lokalområdet/lokalråd
(6) Byrådet på Facebook
Væsentlige beslutninger fra byråd og udvalg postes på Byrådets Facebookside; gerne som små videoklip. Vi møder borgerne der hvor de er.
(7) Livestreaming fra byrådsmøderne
Giver borgerne let adgang til at følge byrådets diskussioner, og kan måske være med til at skabe mere debat.
(8) Borgerforslag: Saml 500 underskrifter og få dit forslag i byrådssalen
Da kommunalreformen i 1970 skar ned på antallet af kommuner, fra 1388 til 277, øgede man distancen mellem politikere og borgere. Ved en lignende reform for godt ti år siden gjorde man afstanden mellem beslutningstagerne og dem, det hele handler om, endnu længere.
Blandt andet derfor giver det god mening at lade borgere komme tættere på, og give dem muligheden for at få deres forslag behandlet direkte i byrådssalen.
Vi vil gerne give borgerne muligheder for aktivt at deltage i det lokale demokrati, og være med i beslutningsprocesserne. 

onsdag den 8. marts 2017

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år


I forbindelse med forhandlingerne om et Budgetforlig for 2017 fik SF håndslag på, at der skulle indføres gratis psykologhjælp i 2017
Det har der været arbejdet videre med i styregruppen for ungeindsatsen, og sagen bliver behandlet i udvalget for læring og udvalget for beskæftigelse mandag d. 30. januar.
SF's forslag er næsten identisk med sagsfremstillingen:
"Når unge har ondt i livet, kan forebyggende samtaler være et værdifuldt redskab til at hjælpe dem på vej.
Selvom problematikkerne kan være meget forskellige, er de første symptomer ofte ens. Nedsat fysisk aktivitet, koncentrationsbesvær og isolation er hyppige første tegn ved de mest almindelige psykiske problematikker.
Det fører ofte til en ond cirkel af fravær på ungdomsuddannelsen/arbejdet, hvilket fører til mere isolation og mere ondt i livet.

Det er dyrt at blive ramt af psykisk sygdom. Selv med en lægehenvisning og offentligt tilskud er egenbetalingen på langt over 300 kroner pr. psykologtime, og det er der rigtig mange unge, der ikke har råd til. Konsekvensen er, at hjælpen ofte kommer for sent, og risikoen for at droppe ud af uddannelsen, miste tilknytning til arbejdsmarkedet og måske komme ud i et misbrug stiger voldsomt. Ved at sætte ind med hurtig hjælp til de unge, vil vi kunne spare mange menneskelige nedture og mange ressourcer i den offentlige økonomi
Unges mentale helbred er blevet kraftigt forværret i de senere år. Det ses blandt andet i en stigning i antallet af unge, der får antidepressiv medicin og i at flere unge forsøger selvmord.
På landsplan rammes hver tredje dansker af psykisk sygdom i løbet af livet, og i 75 procent af tilfældene rammer sygdommen inden det 25. år.
Det er bydende nødvendigt, at den kurve brydes. De unge skal have mulighed for at få hjælp, inden de ryger ud over kanten. Både fordi vi ikke kan tillade os at lade de unge i stikken, og fordi det er økonomisk sund fornuft.
Danske Regioner anslår, at hver krone, der bruges på psykologbehandling mod for eksempel depression, kommer fem gange tilbage i besparelser på udgifter til overførselsindkomster og senere psykiatriske forløb.
Gratis psykologhjælp er fint i tråd med den helhedsorienterede indsats på ungeområdet i Hedensted kommune, som vi udvikler på for øjeblikket"

onsdag den 18. januar 2017

Fleksibelt arbejdsliv!

Mere fleksibelt arbejdsliv er en fantastisk ide, som jeg gerne vil kæmpe for at få indført i Hedensted kommune.Ninna Thomsen, SF's sundheds- og omsorgsborgmester i København foreslår, at samtlige medarbejdere i Københavns kommune i fremtiden skal have mulighed for at skrue op eller ned for arbejdstiden efter behov.
Det fleksible arbejdsliv skal ikke koste mere; men indføres indenfor den økonomiske ramme vi kender i dag.
Ideen er at lade medarbejderne  få medindflydelse på egen arbejdstid, så de har mulighed for at gå op eller ned i tid efter ønske og på den måde opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv
 Det er smart, at man kan gå ned i tid i perioder, hvor man har små børn, ønsker at videreuddanne sig eller har en syg mor på hospitalet. Og omvendt kan man også vælge at arbejde mere på tidspunkter, hvor man har overskud til det.
Jeg tror forslaget kan sikre større arbejdsglæde og medarbejdere, der brænder for deres arbejde, ligesom Hedensted kommune bliver en mere attraktiv arbejdsplads.

Forslaget skal ses i forlængelse af SF's forslag om en tillidsreform, hvor vi skruer ned for kontrollen, og  op for tilliden i forbindelse med budget 2017.

tirsdag den 3. januar 2017

Lønforhøjelse til byrådet?

Folketinget har besluttet at borgmesterlønningerne skal stige med 31 % 1. januar 2017. Lønstigningen bliver modregnet i kommunens bloktilskud, og giver derfor ikke nye udfordringer for budget 2017. I hedensted kommune er lønstigningen for borgmesteren ca. 230.000 kr
I juli  måned 2014 blev byrådsmedlemmernes vederlag; men ikke borgmesterens; reguleret med 29%, borgmestrene havde derfor et lønmæssigt efterslæb, der nu bliver reguleret.

Denne regulering giver byrådene mulighed for at bevilge sig selv en tilsvarende stigning af honorarerne.
Byrådet har forud for sit decembermødet haft en uformel drøftelse af om lønstigningen også skal gælde byrådet, og om sagen skal på  dagsordenen i januar.
Et klart flertal tilkendegav at man ønsker at forhøje byrådets honorarer med de 31 %

Det kan jeg ikke tilslutte mig.

Der er ikke budgetlagt med lønstigninger til byrådet i 2017, og det er ikke en del af budgetforliget for 2017, at byrådet skal have en lønstigning.
Det er et uheldigt signal at sende i forhold til personalet og borgerne at give sig selv en lønstigning samtidig med at der er skåret i budgetterne på de fleste områder.
Pengene var bedre anvendt til varme hænder, og kunne konkret være brugt til f. eks. at ansætte SOSU'er i hjemmeplejen og på plejehjem eller pædagoger i børnehaven
Jeg synes, at vi har en pligt til at se en sammenhæng i, hvad vi får, og hvad vi tager andre steder. Vi kan ikke forvente at personalet skal løbe stærkere samtidig med at byrådet får lønforhøjelser.

Jeg tror også at lønniveauet i byrådet i høj grad vil interessere borgerne, og sagen bør også derfor behandles på byrådets åbne møde i januar.
Vi mener at styrelsesvedtægten bør ændres så det nuværende niveau for honorarer fastholdes.
I SF mener vi, at de nuværende honorarer er tilstrækkelige, og opgaven bliver ikke mere omfattende de næste år end den er i dag.