Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 27. oktober 2013

Høring om havdambrug

Tak til Horsens Folkeblad for et informativt tema, der sætter fokus på havdambrug. Det har resulteret i en række bekymrede indlæg fra borgerne.Jeg vil gerne understrege, at miljøgodkendelserne for havdambrug i Horsens Fjord og As Vig endnu ikke har været politisk behandlet. Artiklen "Hedensted kommune frikender havdambrug" udtrykker derfor ikke udvalgets eller byrådets holdning.
    I SF ser vi positivt på udviklingen af akvakultur; men kun hvis det ikke sker på bekostning af miljø, rekreative interesser og turisme. Det kunne være en mulighed at friholde de kystnære områder, og udpege lavvandede områder i større afstand fra kysten.
   Det nye byråd skal i løbet af foråret tage stilling til miljøgodkendelser af havdambrugene.
Her er mange forskellige interesser i spil. På den ene side bevarelse af, og måske skabelse af yderligere, lokale arbejdspladser, og på den anden side miljøinteresser (næringsstofbelastning m.m.), rekreative interesser i forhold til sejlsport, kajakroning m.m. Turisterhvervet, havdambrugene og mange lokale borgere har forskellige dagsordener og forskellige ønsker.
   Det er en særdeles vanskelig opgave at veje alle interesser og finde et kompromis, der tilgodeser alle interesser. Processen er svær og uoverskuelig, fordi der er flere myndigheder involveret i lokalisering, miljøgodkendelse m.m. Vi skal træde varsomt og lytte til alle - ellers risikerer vi at ende i en situation med mange tabere og ingen vindere.
   SF foreslår derfor, at der laves en lokal høring snarest muligt, så alle aspekter bliver vendt og alle parter får mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Vi foreslår desuden, at repræsentanter for parterne involveres i planlægningen og får indflydelse på, hvordan emnet belyses og høringen tilrettelægges.
Det er samtidig en mulighed for at indkalde eksperter udefra, der også kan være med til at kvalificere byrådets vurdering af problematikken.


torsdag den 24. oktober 2013

Der er håb endnu.

I følge en helt ny undersøgelse vil hver 7. dansker eller 14 % af befolkningen allerhelst bo på landet. Det er næsten tre gange så mange som bor på landet i dag.
Så samtidig med, at vi oplever en kraftig urbanisering, er der også en strøm, der går den anden vej. Potentialet for tilflytning og udvikling er til stede. Vores store udfordring er at
italesætte det gode liv på landet i Hedensted kommune.
SF vil styrke det lokale demokrati, og skabe udvikling i samarbejde med lokalrådene. Kommunen skal være kendt for 27 aktive lokalsamfund med nærvær, tryghed og fællesskab.
Lokalrådene er en del af selve kommunens DNA, og SF vil gå nye veje for at styrke landsbyerne og udfolde demokratiet.
Kommunen skal spille med og være med til at gøre det enkelte lokalområde mere robust. Det gør vi f. eks. ved at sikre skolen som kulturinstitution, samlingssted og omdrejningspunkt. Vi kan sikre skolerne ved at lave integrerede institutioner med SFO og børnehave, ved at lave fælles ledelse, ved at gøre plads for andre af kommunens funktioner i ledige lokaler.
Vi kan også sikre, at der er et fornuftigt udbud af byggegrunde i alle landsbyerne.
Vi kan være med til at sikre bredbånd til alle lokalområder. Det er en livsbetingelse for mange iværksættere og enkeltmandsvirksomheder.
Vi kan opfordre landsbyerne til at danne netværk med naboerne, og dele faciliteter, få større synlighed og flere muskler ved at arbejde sammen
Vi kan arbejde videre med intelligente, fleksible og bæredygtige transportløsninger: delebiler, borgerbiler, elcykler og flexture kunne være en begyndelse som erstatning for store, tomme busser, der ikke giver mening; men kun udgifter til kommunen. De penge skal bruges bedre, og mere retfærdigt, så de kommer alle til gavn. Her kan vi også prioritere sundhed, motion og klima ved at lave flere cykelstier. SF foreslår at 1 promille af skattegrundlaget bruges til cykelstier. Det er 150 kr årligt pr. indbygger.
Hvis det hele skal nytte noget, skal vi tage udgangspunkt i de lokale forudsætninger, og give plads til de lokale ildsjæle og iværksættere. Al forskning viser, at der er to ting, der kan gøre forskel, nemlig  de lokale ildsjæle, og en klar, prioriteret udviklingsplan at arbejde efter.
"Slip lokalområderne fri" er et godt eksempel på innovativt samarbejde mellem kommune og lokalsamfund. Vi er i gang i Stenderup, Rårup og Tørring. Det har givet gode resultater, så det skal vi arbejde videre med i andre lokalsamfund også.
Det er de næste fire år Hedensted kommune skal blive kendt som kommunen, hvor borgerne er inddraget i alle processer og beslutninger, og hvor kerneopgaverne udføres sammen med borgerne, og ikke for borgerne.  
Lidt højtideligt kan man sige, at vi har en fælles fremtid, hvis vi tager et fælles ansvar.
Hvis du synes vi skal arbejde videre i dette gode spor skal du støtte SF. Vi vil altid være en stærk stemme for landsbyerne i byrådet.

Fra Tingparken, Lindved


onsdag den 9. oktober 2013

SF kan meget mere hvis du gi'r os lov

SF-Hedensted har lavet en sang i anledning af valget, som afspejler vores kommunalpolitiske program. Den blev præsenteret i forbindelse med den store fest på motorvejen. Vi synes der skal være plads til anderledes indslag i valgkampen, og forskerne fortæller faktisk, at der er brug for kommunalpolitikere med kreativitet og fantasi.

tirsdag den 8. oktober 2013

En kommune uden affald


Miljøminister Ida Auken har nu offentliggjort strategien "Danmark uden affald" der skal  bane vejen for Den Store Omstilling mod et grønnere, ressourcebevidst og bæredygtigt samfund. Heldigvis viser undersøgelser at danskerne er helt klar til at spille med, 85 % af befolkningen vil gerne kildesortere husholdningsaffaldet.
Målet er at gøre Danmark til verdens første land, der skaber vækst uden øget forbrug af ressourcer, energi og natur:
- et land, hvis viden om, hvordan man effektivt udnytter råstoffer, vand og energi samtidig skaber flere og bæredygtige job
- et land, hvor borgere nyder godt af ren luft, vand og natur.
Vi vil gerne skabe et Danmark, vi med god samvittighed kan give videre til vores børn. Hvor økonomisk fremgang ikke sker på bekostning af kommende generationers velfærd og sundhed. Et Danmark hvor vækst og forbrug ikke fører til mere affald.
Vi skal holde op med at betragte affald som noget, man smider væk og brænder af.
I stedet skal vi lære at udvinde de værdier og ressourcer, som er i det.
Strategien er en vision om et Danmark uden affald. Et Danmark, hvor vi genanvender alle materialer. Hvor alle værdier og ressourcer bliver brugt igen og igen. Og hvor vores viden om at få meget mere ud af mindre skaber mere eksport, flere job og et bedre miljø.
Derfor skal vi alle sortere vores affald, så vi bedre kan få værdierne ud af det. Det
betyder flere skraldespande til sortering af madaffald, elektronik og andre ressourcer.
Der er mange ressourcer i affald: 3 gamle mobiltelefoner kan blive til en sølvring på 4 gram, 330 leverpostejbakker er nok til en cykel, og 60 plastikflasker er nok til en fleecetrøje.
 Målet er at:
• Fordoble mængden af husholdningsaffald, vi genanvender.
• Udnytte fire gange så meget organisk affald fra restauranter og dagligvarebutikker til biogas
• Genanvende en fjerdedel mere papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage i servicesektoren
• Fjerne de miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet
• Indsamle 75 % af al elektronik fra husholdninger
Det får stor betydning for vores kommune. Vi skal tænke nyt og anderledes. I SF synes vi Hedensted skal være foregangskommune, så de ny jobs, omstillingen medfører, bliver i kommunen. Det harmonerer også rigtig fint med kommunens ambitioner om at fremme produktionserhverv, at vi selv skaffer råstofferne gennem genbrug. Det er bare om at komme i gang!!
Helt så mange spande behøver vi nok ikke.