Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

onsdag den 29. marts 2017

BORGERNES KOMMUNE?

Borgerinddragelse, samskabelse, åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt for mig, og jeg forsøger at gøre det til en rød tråd i mit politiske arbejde.Derfor er jeg meget glad for udtalelsen fra SFs generalforsamling:

BORGERNES KOMMUNE?
Byrådet italesætter samskabelse og borgerinddragelse.
Samtidig leves en stor del af det politiske liv bag lukkede døre på rådhuset uden kontakt med borgerne.
Vi oplever dagsordener, der mangler politisk indhold, og er der endelig en potentiel ”farlig” sag på dagsordenen, er der i reglen lavet en aftale herom mellem ”regeringspartierne” Venstre og Socialdemokraterne.
Byrådets dagsorden er ofte så tynd og intetsigende, at selv pressen vælger at blive væk.
Vi mener det kan gøres bedre, og derfor ønsker SF at sætte fokus på demokrati, åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse.
Vi har en række forslag, der understøtter dette fokus. Og vi starter hos os selv (pkt 1-3)

(1) Åbne gruppemøder
Alle der sympatiserer med SF´s lokale arbejde kan deltage og være med til at kvalificere SF´s arbejde i byrådet, og skabe et nyt lokalt netværk
Vi mødes en gang om måneden, som udgangspunkt mandag aften før byrådsmøderne kl 18.00 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted. Se mødeplan på http://sf-hedensted.dk
Kontakt Torsten Petersen: torsonne@gmail.com eller mobil 24961370
(2) Vi sætter sager på dagsordenen, der stimulerer den politiske debat.
SF har løbende sat sager på dagsordenen i byrådssalen, selvfølgelig primært fordi vi synes det er en god og vigtig sag; men også fordi vi mener politikerne skal tage ansvar og politikudvikle og endelig fordi vi mener en god, åben politisk debat fremmer demokratiet
(3) Borgernes Forsamlingshus
Sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har vi skabt et forum for åben politisk diskussion. Her efterlader man partibog, fordomme, brok og gammelt nid i “våbenhuset” og diskuterer åbent og konstruktivt.
(4) Borgerudvalg
Borgere og politikere arbejder sammen om en afgrænset opgave (§ 17 stk 4 udvalg)
Det giver bedre løsninger, medejerskab, det styrker demokratiet, og borgere og politikere oplever hinanden som medspillere.
(5) Byrådsmøderne ud i lokalsamfundene
Byrådsmøderne afholdes på skift i egnede lokaler på skoler, i forsamlingshuse eller lignende
Borgerne inviteres til temamøde med byrådet med tema af lokal interesse planlagt i samarbejde med lokalområdet/lokalråd
(6) Byrådet på Facebook
Væsentlige beslutninger fra byråd og udvalg postes på Byrådets Facebookside; gerne som små videoklip. Vi møder borgerne der hvor de er.
(7) Livestreaming fra byrådsmøderne
Giver borgerne let adgang til at følge byrådets diskussioner, og kan måske være med til at skabe mere debat.
(8) Borgerforslag: Saml 500 underskrifter og få dit forslag i byrådssalen
Da kommunalreformen i 1970 skar ned på antallet af kommuner, fra 1388 til 277, øgede man distancen mellem politikere og borgere. Ved en lignende reform for godt ti år siden gjorde man afstanden mellem beslutningstagerne og dem, det hele handler om, endnu længere.
Blandt andet derfor giver det god mening at lade borgere komme tættere på, og give dem muligheden for at få deres forslag behandlet direkte i byrådssalen.
Vi vil gerne give borgerne muligheder for aktivt at deltage i det lokale demokrati, og være med i beslutningsprocesserne. 

onsdag den 8. marts 2017

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år


I forbindelse med forhandlingerne om et Budgetforlig for 2017 fik SF håndslag på, at der skulle indføres gratis psykologhjælp i 2017
Det har der været arbejdet videre med i styregruppen for ungeindsatsen, og sagen bliver behandlet i udvalget for læring og udvalget for beskæftigelse mandag d. 30. januar.
SF's forslag er næsten identisk med sagsfremstillingen:
"Når unge har ondt i livet, kan forebyggende samtaler være et værdifuldt redskab til at hjælpe dem på vej.
Selvom problematikkerne kan være meget forskellige, er de første symptomer ofte ens. Nedsat fysisk aktivitet, koncentrationsbesvær og isolation er hyppige første tegn ved de mest almindelige psykiske problematikker.
Det fører ofte til en ond cirkel af fravær på ungdomsuddannelsen/arbejdet, hvilket fører til mere isolation og mere ondt i livet.

Det er dyrt at blive ramt af psykisk sygdom. Selv med en lægehenvisning og offentligt tilskud er egenbetalingen på langt over 300 kroner pr. psykologtime, og det er der rigtig mange unge, der ikke har råd til. Konsekvensen er, at hjælpen ofte kommer for sent, og risikoen for at droppe ud af uddannelsen, miste tilknytning til arbejdsmarkedet og måske komme ud i et misbrug stiger voldsomt. Ved at sætte ind med hurtig hjælp til de unge, vil vi kunne spare mange menneskelige nedture og mange ressourcer i den offentlige økonomi
Unges mentale helbred er blevet kraftigt forværret i de senere år. Det ses blandt andet i en stigning i antallet af unge, der får antidepressiv medicin og i at flere unge forsøger selvmord.
På landsplan rammes hver tredje dansker af psykisk sygdom i løbet af livet, og i 75 procent af tilfældene rammer sygdommen inden det 25. år.
Det er bydende nødvendigt, at den kurve brydes. De unge skal have mulighed for at få hjælp, inden de ryger ud over kanten. Både fordi vi ikke kan tillade os at lade de unge i stikken, og fordi det er økonomisk sund fornuft.
Danske Regioner anslår, at hver krone, der bruges på psykologbehandling mod for eksempel depression, kommer fem gange tilbage i besparelser på udgifter til overførselsindkomster og senere psykiatriske forløb.
Gratis psykologhjælp er fint i tråd med den helhedsorienterede indsats på ungeområdet i Hedensted kommune, som vi udvikler på for øjeblikket"