Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 20. november 2016

Et år til byrådsvalget

I dag er der præcis et år til Byrådsvalget 21. november 2017.
Jeg tror de fleste partier er i gang med lave strategier, udpege kandidater og tænke på alt det praktiske omkring valget.
Jeg er dybt optaget af, hvordan det lokale demokrati skal udleves de næste år, hvordan vi får mange flere borgere med i beslutningsprocesserne, og hvordan vi skaber ligeværdige relationer mellem borgerne og kommunen.
Det søger jeg hele tiden bedre svar på, og er derfor også meget interesseret i at høre din mening!

Med et år til valget er det måske også tid for dig at overveje, om du interesserer dig så meget for din kommune, dit lokalområde, for lokalpolitik, at du har lyst har lyst til at melde dig ind i et af de politiske partier, der næste år stiller op til byrådsvalget. Jeg tror det vigtigt for os alle sammen, at så mange som muligt deltager aktivt i det lokale demokrati.

Allerhelst ser jeg selvfølgelig at du melder dig ind i mit parti, SF, enten for at melde dig som kandidat eller for at bakke op om det lokale politiske arbejde

Meld dig ind 


onsdag den 16. november 2016

Tillidsreformen og ytringsfriheden

I Hedensted kommune forsøger vi at slippe tilliden løs og begrænse kontrol og dokumentation. I budgetforliget er vi enige om: "Vi skal undvære nogle af de kolde timer. Det kan vi gøre ved at skrue op for tilliden, og derfor skal der i hele organisationen arbejdes med Tillid som styringsværktøj. Tillid betyder, at man i stedet for at bede om registreringer, opfølgninger og proceduretjek har tillid til, at opgaven løses som den skal" At vise medarbejderne tillid er også at respektere deres fri ret til at udtale sig, også om kritisable forhold, Læs mere i Politiken
Billedresultat for ytringsfrihed

tirsdag den 8. november 2016

En tillidsreform

I forbindelse med at vi i Hedensted kommune forsøger at slippe tilliden løs, og give de ansatte mere frihed til at finde veje til at løse kerneopgaven bedst muligt, er det vist relevant at bringe et billede af Informations forside mandag d. 7. november

torsdag den 27. oktober 2016

En tillidsreform i 2017

I forbindelse med byrådets behandling af punktet "Udmøntning af budgetaftale for 2017" sagde jeg om den del, der handler om en tillidsreform (eller "Tillid som styringsværktøj) følgende:

Tilliden opstår ikke af sig selv! Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i dialog med medarbejderne og de faglige organisationer, og at vi allerede nu klæder vores ledere på i forhold til tillidsbaseret ledelse.
Hele organisationen skal inddrages i arbejdet: medarbejderne, lederne, kommuneledelsen og politikerne. Det skal være et fælles projekt. Selv om vi er enige om, at tillidsreformen skal implementeres i de enkelte udvalg er det vigtigt, at det sker ud fra et fælles udgangspunkt.
Det må ikke kun blive en spareøvelse. Medarbejderne skal mærke, at deres faglighed er i centrum og gør en forskel, at de selv har indflydelse på, hvordan opgaven bliver udført, at de bruger en større del af arbejdstiden på kerneopgaven fremfor dokumentation, at vi viser dem tillid og derved motiverer og skaber arbejdsglæde.
Det er nu vi skal efterlyse de gode ideer blandt medarbejderne, det er nu vi skal i dialog med de faglige organisationer om tillidsreformen, og det er nu der skal ske drøftelser i MED udvalgene. Også vi skal være lydhøre overfor de nye ideer.
Jeg synes også det er nu vi skal give hinanden håndslag på, at der ikke sker fyringer i forbindelse med tillidsreformen eller ”kolde hænder til varme hænder”, de nødvendige tilpasninger som følge af budgetreduktionen foregår ved naturlig afgang.

Min udtalelse fik lov at stå uimodsagt, og den der tier samtykker som bekendt. Så jeg regner med opbakning fra alle partier.
I hvert fald protesterer de ikke.

Billedresultat for tillidsreform
torsdag den 13. oktober 2016

Tillid i budgettet

I SF lægger vi vægt på at bruge vores politiske indflydelse i de nødvendige kompromisser, der er i en budgetaftale. I aftalen om budgettet for 2017 er vi specielt tilfredse med at vi fik taget hul på en tillidsreform med mindre fokus på dokumentation og registrering og mere tid til kerneopgaven, at der er afsat midler til trafiksikkerhed også i 2017 og at vi også fik sikret et klima- og energiråd i 2017.
Vi er begejstrede for at vi nu tager hul på arbejdet med en tillidsreform, hvor vi skruer ned for kontrollen og tager udgangspunkt i vores dygtige medarbejderes faglighed, og viser tillid til, at de løser kerneopgaven bedst muligt.
Det betyder, at vi fremover bruger mindre tid på registrering, opfølgning og dokumentation.
Når vi sætter medarbejderes faglighed i spil, skaber vi merværdi og engagement, til gavn for medarbejderne, der får større arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø, til gavn for borgerne, der oplever en bedre opgaveløsning og til gavn for kommunens økonomi, idet der frigøres timer til at løse kerneopgaven.
Det betyder f. eks. at der bliver mere til forberedelse og forældresamarbejde i folkeskolen, at der bliver mere tid til samvær med børnene i børnehaverne, og at der bliver flere hænder i ældreplejen.
Tilliden opstår ikke af sig selv! Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i dialog med medarbejderne og de faglige organisationer om, hvordan vi tager hul på tillidsreformen, og at vi allerede nu klæder vores ledere på i forhold til tillidsbaseret ledelse.


Billedresultat for tillidsreform

fredag den 27. maj 2016

Agenda 21: Bæredygtig udvikling


Byrådet i Hedensted kommune behandlede d. 27. maj et forslag til den Agenda 21 strategi, der skal redegøre for, hvordan vi handler lokalt for at klare nogle af de store udfordringer vi står overfor på vej mod det 21. århundrede.
I SF ønsker vi en ambitiøs agenda 21 strategi med klare målsætninger og milepæle, der fortæller, hvordan og hvornår vi løser opgaven i forhold til bæredygtig udvikling, biologisk mangfoldighed og mindskelse af miljøbelastningen.
Den strategi byrådet ligger frem er uambitiøs og mangler i alt for høj grad konkrete målsætninger i forhold til bl.a. bæredygtighed og biodiversitet. Derfor stemte SF imod.
Hvis du ligesom SF er ambitiøs på miljøets og klimaets vegne opfordrer vi dig til at deltage i debatten, og til at deltage i den workshop om agenda 21 som kommunen afvikler d. 15. juni kl. 19 i Daugaard.
Nogle af de ting vi ønsker med i strategien er

1.       Økologiske indkøb, økologiske måltider i kantine og institutioner
2.       Økologisk (pesticidfri) vedligehold af kommunale arealer inkl. bortforpagtede arealer
3.       tænke biodiversitet ind hvor det er relevant i kommunale beslutninger
4.       mere grøn energi og energibesparelser
5.       pleje grøftekanter, så de bliver levesteder for dyr og vilde planter
6.       etablere flere vådområder, f. eks. Gesager Å, Ølsted Å og Smedebækken, som der allerede har været arbejdet med
7.       definition af indikatorer for bæredygtig udvikling
8.       definition af bæredygtig udvikling
Den overordnede målsætning, som SF gerne vil kæmpe for lyder:
Hedensted kommune vil

• sammen med borgerne og erhvervslivet tage et aktivt medansvar for en bæredygtig udvikling til glæde for både miljøet, livskvaliteten og folkesundheden.
• arbejde for en bæredygtig udvikling, der gør det attraktivt at bo, leve og arbejde i kommunen.
• arbejde for at få en større andel af vedvarende energi.

Billedresultat for agenda 21 i Hedensted kommune

tirsdag den 19. april 2016

Bekæmpelse af skattesnyd

At sende penge i skattely er at stjæle fra fællesskabet. Det svarer til at proppe penge, der burde være brugt på børnehaver, plejehjem, mere natur og klimasikring ned i egen lomme. 
Derfor fremsender SF-Hedensted følgende dagsordensforslag til byrådet:

Beslutningsforslag:
Med baggrund i "Panama papirerne" har SF i Hedensted kommune fremsendt følgende beslutningsforslag til byrådet:
SF foreslår, at byrådet anmoder PKØ om, at få udarbejdet en politik, der fastslår, at Hedensted Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Motivering:
Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massiv skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulation er en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi. De flere millioner lækkede dokumenter i Panama-sagen viser, hvor udbredt skattespekulation er, både blandt private og firmaer, som gemmer formuer i skattely, og ikke mindst blandt banker og virksomheder, som hjælper dem med dette.
Der er behov for, at vi i Hedensted Kommune for det første sender et klart signal om, at vi tager afstand fra skatteunddragelse. For det andet at vi får sat gang i en undersøgelse af, hvordan vi sikrer, at vi ikke bruger skattekroner på at handle med, samarbejde med eller investere i virksomheder eller organisationer, som bidrager til skatteunddragelse.

torsdag den 3. marts 2016

Vandløb

 Teknisk udvalg skal på mandag have en snak om vandløb, afvanding og oversvømmelser. Mit råd til udvalget skal være at huske denne grafik inden de træffer beslutninger, de fortryder