Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

fredag den 27. maj 2016

Agenda 21: Bæredygtig udvikling


Byrådet i Hedensted kommune behandlede d. 27. maj et forslag til den Agenda 21 strategi, der skal redegøre for, hvordan vi handler lokalt for at klare nogle af de store udfordringer vi står overfor på vej mod det 21. århundrede.
I SF ønsker vi en ambitiøs agenda 21 strategi med klare målsætninger og milepæle, der fortæller, hvordan og hvornår vi løser opgaven i forhold til bæredygtig udvikling, biologisk mangfoldighed og mindskelse af miljøbelastningen.
Den strategi byrådet ligger frem er uambitiøs og mangler i alt for høj grad konkrete målsætninger i forhold til bl.a. bæredygtighed og biodiversitet. Derfor stemte SF imod.
Hvis du ligesom SF er ambitiøs på miljøets og klimaets vegne opfordrer vi dig til at deltage i debatten, og til at deltage i den workshop om agenda 21 som kommunen afvikler d. 15. juni kl. 19 i Daugaard.
Nogle af de ting vi ønsker med i strategien er

1.       Økologiske indkøb, økologiske måltider i kantine og institutioner
2.       Økologisk (pesticidfri) vedligehold af kommunale arealer inkl. bortforpagtede arealer
3.       tænke biodiversitet ind hvor det er relevant i kommunale beslutninger
4.       mere grøn energi og energibesparelser
5.       pleje grøftekanter, så de bliver levesteder for dyr og vilde planter
6.       etablere flere vådområder, f. eks. Gesager Å, Ølsted Å og Smedebækken, som der allerede har været arbejdet med
7.       definition af indikatorer for bæredygtig udvikling
8.       definition af bæredygtig udvikling
Den overordnede målsætning, som SF gerne vil kæmpe for lyder:
Hedensted kommune vil

• sammen med borgerne og erhvervslivet tage et aktivt medansvar for en bæredygtig udvikling til glæde for både miljøet, livskvaliteten og folkesundheden.
• arbejde for en bæredygtig udvikling, der gør det attraktivt at bo, leve og arbejde i kommunen.
• arbejde for at få en større andel af vedvarende energi.

Billedresultat for agenda 21 i Hedensted kommune