Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 3. januar 2017

Lønforhøjelse til byrådet?

Folketinget har besluttet at borgmesterlønningerne skal stige med 31 % 1. januar 2017. Lønstigningen bliver modregnet i kommunens bloktilskud, og giver derfor ikke nye udfordringer for budget 2017. I hedensted kommune er lønstigningen for borgmesteren ca. 230.000 kr
I juli  måned 2014 blev byrådsmedlemmernes vederlag; men ikke borgmesterens; reguleret med 29%, borgmestrene havde derfor et lønmæssigt efterslæb, der nu bliver reguleret.

Denne regulering giver byrådene mulighed for at bevilge sig selv en tilsvarende stigning af honorarerne.
Byrådet har forud for sit decembermødet haft en uformel drøftelse af om lønstigningen også skal gælde byrådet, og om sagen skal på  dagsordenen i januar.
Et klart flertal tilkendegav at man ønsker at forhøje byrådets honorarer med de 31 %

Det kan jeg ikke tilslutte mig.

Der er ikke budgetlagt med lønstigninger til byrådet i 2017, og det er ikke en del af budgetforliget for 2017, at byrådet skal have en lønstigning.
Det er et uheldigt signal at sende i forhold til personalet og borgerne at give sig selv en lønstigning samtidig med at der er skåret i budgetterne på de fleste områder.
Pengene var bedre anvendt til varme hænder, og kunne konkret være brugt til f. eks. at ansætte SOSU'er i hjemmeplejen og på plejehjem eller pædagoger i børnehaven
Jeg synes, at vi har en pligt til at se en sammenhæng i, hvad vi får, og hvad vi tager andre steder. Vi kan ikke forvente at personalet skal løbe stærkere samtidig med at byrådet får lønforhøjelser.

Jeg tror også at lønniveauet i byrådet i høj grad vil interessere borgerne, og sagen bør også derfor behandles på byrådets åbne møde i januar.
Vi mener at styrelsesvedtægten bør ændres så det nuværende niveau for honorarer fastholdes.
I SF mener vi, at de nuværende honorarer er tilstrækkelige, og opgaven bliver ikke mere omfattende de næste år end den er i dag.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar